lay

lay
1.
1. is. Üfüqi vəziyyətdə bir-birinin üstündə yerləşən cismin sıralarından hər biri; qat. Torpaq layı. Gil layı. Qumlu laylar. // Qatqat görünən, sıx, qalın (bulud, tüstü, duman və s. haqqında). Toz layları. Duman layları. – Bir yığın bulud layları göyün tən ortasında bir-biri üzərinə qalaqlanmışdı. Ə. M.. . . Bağların üzərilə ağ bir duman layı sürünürdü. İ. Ə.. Nəhayətsiz tüstü laylarından, oddan, alovdan başqa, şəhərdə heç nə gözə dəymirdi. Ə. Ə..
2. sif. Bütöv, calaqsız, səlt, tam. Lay divar. Lay dəmir.
3. «Kimi», «təki» qoşmalarından əvvəl sif. mənasında – boy-buxunlu, gövdəli, hündür, şaqqalı. <Həsən:> . . Cavan, laytək oğlanı vurub yıxdılar yerə. Ə. H..
4. Saylardan sonra «cərgə», «sıra» mənasında işlədilir. İki lay ağac suladıq. – Qəhrəman dəryazı alıb bir lay çiçəkli ot çaldı. S. R..
◊ Lay bağlamaq – bir-birinin üstünə yığılmaq, üst-üstə gəlmək. İllərdən bəri Gülsəhərin ürəyinə yığılıb lay bağlamış, ona rahatlıq verməyən nisgil, iztirab, həyəcan . . kükrəyib daşırdı. Ə. Vəl.. lay-lay zərf Qat-qat, çin-çin, təbəqətəbəqə, laylar halında. Lay-lay yığılmaq. – <Arvad> . . qutuya lay-lay yığılan əlçimləri cəhrənin yanına itələdi. . Ç.. Ekskavator təpələri lay-lay açıb, lay-lay qazır; Qoca alim saxsı yığıb, yer altından tarix yazır. S. V.. // Sif. mənasında. Qatlar, təbəqələr halında olan. Lay-lay buludlar.
2.
is. Açılıb-örtülən şeyin (qapının, pəncərənin) tərəflərindən hər biri; tay. Qapının bir layını açmaq. Pəncərənin laylarını örtmək. lay-lay bax laybalay
2. Açıldı qapılar önündə lay-lay. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Lay's — Type Potato Chips Owner Pepsico Country United States Introduced 1932 …   Wikipedia

 • Lay — (l[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Laid} (l[=a]d); p. pr. & vb. n. {Laying}.] [OE. leggen, AS. lecgan, causative, fr. licgan to lie; akin to D. leggen, G. legen, Icel. leggja, Goth. lagjan. See {Lie} to be prostrate.] 1. To cause to lie down, to be… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • lay — lay1 [lā] vt. laid, laying [ME leyen, new formation < 3d pers. sing. of earlier leggen < OE lecgan, lit., to make lie (akin to Goth lagjan, Ger legen) < pt. base of OE licgan, to LIE1] 1. to cause to come down or fall with force; knock… …   English World dictionary

 • lay — Ⅰ. lay [1] ► VERB (past and past part. laid) 1) put down, especially gently or carefully. 2) put down and set in position for use. 3) assign or place: lay the blame. 4) (lay before) present (material) for consideration and action to …   English terms dictionary

 • Lay’s — Текущий владелец: компания Frito Lay, принадлежащая PepsiCo Inc. Страна происхождения: США Рынки …   Википедия

 • Lay's — Lay’s Текущий владелец: компания Frito Lay, принадлежащая PepsiCo Inc. Страна происхождения: США Рынки: весь мир …   Википедия

 • lay — [leɪ] verb laid PTandPP lay somebody → off phrasal verb [transitive] HUMAN RESOURCES to stop employing a worker, usually when there is not enough work for them to do: • The group plans to lay off 10% of its workforce. see also …   Financial and business terms

 • Lay's — 250px Tipos de lugar Papas fritas. De PepsiCo y Frito Lay. Lugar de origen Estados Unidos. Introducida al mercado en 1938 Productos Relacionados …   Wikipedia Español

 • Lay\'s — Lay’s  бренд для разнообразных картофельных чипсов, основанный в 1938. Чипсы Lay’s позиционируются компанией Frito Lay, принадлежащей PepsiCo Inc. с 1965. Другие бренды компании Frito Lay включают Fritos, Doritos, Ruffles, Cheetos and Rold… …   Википедия

 • Lay — Lay, n. 1. That which lies or is laid or is conceived of as having been laid or placed in its position; a row; a stratum; a layer; as, a lay of stone or wood. Addison. [1913 Webster] A viol should have a lay of wire strings below. Bacon. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Lay — (althochdeutsch: Felsen, Klippe (ley); englisch: Laie, Lage) ist: Koblenz Lay, Stadtteil von Koblenz, Rheinland Pfalz Lay (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern Lay (Loire), französische Gemeinde im Département… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”